6ZEKA Teknoloji Yazılım Geliştirme A.Ş. +90 537 413 60 59

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

6ZEKA TEKNOLOJİ YAZILIM GELİŞTİRME A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla 6Zeka Teknoloji Yazılım Geliştirme A.Ş. (“6Zeka” veya “Şirket”) işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

    MADDE 1 - İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

    Siz potansiyel yatırımcılarımız ile ilişkimiz kapsamında aşağıdaki kimlik ve iletişim verileriniz işlenmektedir;
    Kimlik Bilgileriniz:  Ad soyad, 
    İletişim Bilgileriniz: E-Posta, cep telefonu; 

    MADDE 2 - KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
    
    6Zeka tarafından elde edilen kişisel verileriniz, sizin isteğiniz doğrultusunda tarafımızca sizlerle iletişime geçilmesi amacıyla işlenmektedir.

    MADDE 3 - İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

    Kişisel verileriniz şirketimiz bünyesinde korunmakta olup, hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

    MADDE 4 - KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

    Kişisel verileriniz, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden olmak kaydıyla internet sitesi,      mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü,      yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5, 6 ve 8. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer          verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
  • Açık rızanızın bulunması,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
  • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

    MADDE 5 - KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

    Kanun’un 11. Maddesi, 13. Maddesinin 1.fıkrası hükümleri ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca kişisel                        verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.
  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin  kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

    MADDE 6 - HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

    İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in        5. Maddesi belirtildiği şekliyle yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce tarafınızca bizlere      iletilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Taleplerinizin niteliğine göre en kısa sürede                sonuçlandırılacak olup, talebin niteliğine göre maliyet gerektirmesi halinde tarafımızca ücret talebi doğabilecektir. 
   
    ŞİRKET: 6ZEKA TEKNOLOJİ YAZILIM GELİŞTİRME A.Ş.
    ADRES: Antalya Teknokent, Akdeniz Üniversitesi, Antalya
    İLETİŞİM: firat@6zeka.com +90 537 413 60 59